Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti ALCAR SLOVAKIA, s. r. o.

1.1 Definícia pojmov
„Predávajúci“ znamená obchodnú spoločnosť ALCAR SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 46968181, so sídlom Bratislavská 67, 911 05 Trenčín, zapísanú v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vl. č. 27599/R. „Kupujúci“ znamená spoločnosť alebo osobu, s ktorou predávajúci uzatvoril zmluvu. „Zmluva“ znamená zmluvu uzatváranú medzi predávajúcim a kupujúcim o predaji produktov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky predávajúceho. „Produkt“ znamená autodiely, hlavne hliníkové a oceľové disky, dodávané predávajúcim kupujúcemu na základe zmluvy. „Cena“ znamená cenu produktov alebo služieb dohodnutú v zmluve v súlade s týmito podmienkami. „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších zmien.

1.2 Všeobecné zásady
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky a služby, ktoré predávajúci poskytuje a sú v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou uzatváraných zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim. Vedľajšie dohovory sú platné jedine v jednotlivých prípadoch, a to formou písomnej dohody. V prípade dohodnutých zvláštnych podmienok platia tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky ako ďalšie v poradí a dodatok. Doplňujúce podmienky kupujúcich sú pre predávajúceho nezáväzné. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je zmluva uzavretá prijatím objednávky vykonanej faxom, telefonicky, alebo internetom, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Predávajúci je objednávku oprávnený vzhľadom na svoje možnosti obmedziť alebo od počiatku zrušiť. Pokiaľ dôjde po prijatí objednávky na strane predávajúceho ku zmene podmienok, za ktorých má byť objednaný tovar dodaný, je zmluva uzatvorená prevzatím tovaru kupujúcim. Ponuky predávajúceho uvedené v informačných materiáloch, letákoch, katalógoch, na internete a pod. sú nezáväzné. Omyly v ponukách, potvrdených zákazkách, faktúrach atď., tiež matematické a písomné chyby nie sú pre predávajúceho záväzné. Údaje platné pri uzatvorení zmluvy, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy ohľadne vzhľadu (hlavne farebný odtieň) sú z výrobných dôvodov údaje približné a neprisľúbené. Pri ich nesplnení sa kupujúci nemôže odvolávať na nesplnenie alebo čiastočné nesplnenie zmluvy alebo nemôže uplatňovať nároky zo škôd. Predávajúci nie je povinný od kupujúceho spätne prevziať tovar, ktorý si tento riadne objednal a bol mu predávajúcim dodaný, a to s výnimkou zákonných a zmluvne dohodnutých dôvodov. Uvedené sa vzťahuje tiež na povinnosť predávajúceho na výmenu tovaru. Je zakázané poškodzovať alebo skresľovať značky a čísla vyznačené na tovare a predávať ďalej tento tovar, ktorý bol takto poškodený alebo skreslený.

2. Dodanie
Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru ním alebo jeho dopravcom (dodaním), a to od predávajúceho alebo jeho dopravcu. Náklady na dopravu, balenie a pod. nesie kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. V prípade vyššej moci alebo ak príde u predávajúceho alebo u jeho dodávateľa k prerušeniu prevádzky (napr. v dôsledku štrajku alebo technických problémov), ktoré predávajúcemu bez jeho vlastného zavinenia prechodne bránia v dodaní predmetu kúpnej zmluvy podľa dohodnutých podmienok, sa dodacie podmienky predlžujú o dobu trvania prerušenia prevádzky v dôsledku týchto okolností alebo o dobu omeškania dodávky dodávateľom predávajúceho. Dodávky po častiach sú povolené, každá platí ako samostatný obchod. V prípade bezdôvodného a neoprávneného odmietnutia prevzatia objednaného tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, uhradí kupujúci všetky náklady spojené s dodaním tovaru (doprava, nakládka, balenie,...) a všetky ďalšie náklady a škody, ktoré tým vzniknú predávajúcemu. V prípade kompletizácie disku a pneumatiky je táto služba spoplatnená samostatným cenníkom vrátane montážneho materiálu. Pre dodanie tovaru v kompletnom stave (disk a pneumatika) je nutné túto službu vopred objednať.

3. Ceny
Ceny tovaru uvedené v informačných materiáloch, letákoch, katalógoch, na internete a pod. sú orientačné, neobsahujú náklady na balenie a dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky a ktorý predávajúci môže meniť bez predbežného oznámenia. Ak dôjde k zvýšeniu základu výpočtov predávajúceho (napr. nákupné ceny, daňové zaťaženie, dôsledky rôznych poplatkov, atď.), je predávajúci oprávnený už dohodnuté ceny zvýšiť. V takom prípade má kupujúci právo zrušiť objednávku, tovar neprevziať, príp. vrátiť. Ak došlo k platbe vopred, uhradená čiastka sa započíta na kúpnu cenu. V prípade, ak bude zmarená realizácia kontraktu, a to z dôvodu a vinou kupujúceho, uhradená záloha (akontácia) na kúpnu cenu sa bude považovať za zmluvnú pokutu za porušenie povinností kupujúceho.

4. Platobné podmienky
V prípade omeškania platby ceny za objednaný a dodaný tovar má predávajúci právo voči kupujúcemu na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade omeškania uhradí tiež predávajúcemu všetky náklady v súvislosti s vymáhaním dlžnej sumy, a to najmä náklady na upomienku, inkaso a na právne zastúpenie, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Uplatnením zmluvnej pokuty voči kupujúcemu nie je dotknutý nárok predávajúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s porušením povinností kupujúceho na riadne a včasné zaplatenie ceny za objednaný a dodaný tovar. Predávajúci je oprávnený započítať si vzájomné pohľadávky predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený bez výslovného súhlasu predávajúceho jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu s pohľadávkami predávajúceho na úhradu kúpnej ceny.

5. Odstúpenie od zmluvy
V prípade, že nie je kúpna cena, v celej sume a včas, podľa vystavenej faktúry uhradená, má predávajúci právo od tejto kúpnej ceny odstúpiť, pričom neuhradenie kúpnej ceny v celej sume a včas sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a jej podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy sa vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy stáva opätovne predávajúci, pričom kupujúci je povinný predmet zmluvy bez zbytočného odkladu dodať a odovzdať v pôvodnom stave späť predávajúcemu. V súvislosti s uvedenou situáciou sa predávajúci a kupujúci dohodli, že kupujúci je povinný poistiť dodaný a neuhradený tovar na svoj účet v prospech predávajúceho tak, aby potencionálne poistné plnenie zodpovedalo najmenej predajnej cene tovaru, a to proti všetkým obvyklým rizikám (najmä proti riziku straty, zničenia, poškodenia v dôsledku prírodných živlov, vrátane poistenia proti strate alebo zničeniu, v dôsledku strát alebo sprenevery) u renomovanej poisťovacej spoločnosti. V prípade porušenia tejto povinnosti poistenia kupujúcim, zodpovedá tento v plnom rozsahu za škody vzniknuté predávajúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

6. Zodpovednosť za vady
Predávajúci zodpovedá výlučne za vady, ktoré má tovar v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný sa dôkladne oboznámiť s faktickým stavom tovaru pri jeho dodaní. V prípade zjavného poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky, alebo oneskorenej dodávky a pod. sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade. Kupujúci sa taktiež zaväzuje poslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného prepravného dokladu, ktorý bude podkladom na začatie reklamačného procesu s kupujúcim. V opačnom prípade reklamáciu zo strany kupujúceho nie je možné uznať. Reklamácia zjavných vád na tovare sa uznáva iba vtedy, ak bude vykonaná písomnou formou do 3 dní po dodaní tovaru a bude obsahovať presný dôvod reklamácie, ako aj presnú špecifikáciu vád tovaru. Reklamácia ostatných vád sa uznáva iba vtedy, pokiaľ prebehne písomnou formou u predávajúceho do 3 dní po ich zistení, najneskôr však do dvoch rokov po dodaní tovaru. V prípade existencie akýchkoľvek vád je predávajúci oprávnený previesť podľa vlastnej voľby buď odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za poškodený tovar, dodaním chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy. V prípade neúspešnej prvej opravy sú prípustné ďalšie dva pokusy o opravu (§ 436 Obchodného zákonníka). Používanie diskov s vysokým/titánovým leskom, chrómovaných diskov a diskov s tmavým/matným povrchom v teréne alebo v zimných podmienkach sa môže povrch diskov poškodiť. Reklamácie týchto poškodení nie je možné uznať. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym, resp. nevhodným používaním výrobkov alebo z dôvodu, kedy boli na výrobky kladené neúmerné požiadavky (napr. pri súťažných jazdách). Kupujúci sa v súvislosti s uvedeným zaväzuje o týchto podmienkach oboznámiť tiež konečného užívateľa tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý výrobcom nebol schválený. Za vady na kvalite v oblasti subdodávateľov resp. výrobcov zodpovedá predávajúci do tej doby a v takom rozsahu, v akom za ne zodpovedajú subdodávatelia, resp. výrobcovia. Dohodou účastníkov záväzkového vzťahu sa obmedzuje zodpovednosť predávajúceho za škodu spôsobenú vadami dodaného tovaru (vrátane náhrady za ušlý zisk a nepriame škody) do výšky kúpnej ceny dodaného poškodeného autodielu. Všetky predávajúcim dodávané autodiely musia byť kupujúcim pred montážou, ktorá je neoddeliteľnou podmienkou dodania spotrebiteľovi, skontrolované ohľadom vhodnosti na zodpovedajúci typ vozidla. Technické zmeny, doplnky a vylúčenie zodpovednosti zostávajú vyhradené, ako aj tlačové chyby v textoch, príp. na obrázkoch. Pred montážou pneumatík na disk musí byť bezpodmienečne skontrolované, ako sú disky osadené a či nič nebráni vo voľnom pretáčaní kolies. Tiež musí byť skontrolovaný dostatok priestoru vo vnútornom priestore blatníkov, kam bude koleso namontované. Už zmontované kolesá nie je možné vrátiť. Vrátenie je možné iba po predchádzajúcej dohode a na spätné dodanie na náklady kupujúceho. Disky môžu byť použité iba na príslušný typ vozidla. Uvádzané priradenia disk/vozidlo sú vzhľadom k možným technickým zmenám na vozidle nezáväzné a bez záruky. Predávajúci nezodpovedá za technickú spôsobilosť vozidla v prípade náhradných dielov, ktoré si kupujúci nechá namontovať svojvoľne na vozidlo.

7. Spracovanie dát
Predávajúci informuje kupujúceho, že všetky dodávky budú predávajúcim evidované za pomoci elektronického spracovania dát. Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že jeho identifikačné údaje budú evidované za pomoci elektronického spracovania dát a používané pre potreby predávajúceho v súvislosti so spracovaním objednávky kupujúceho a v súvislosti s informovaním kupujúceho predávajúcim.

8. Neúčinnosť podmienok
Ak sa jednotlivé podmienky týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienok ukážu ako čiastočne alebo nie celkom platné či neúčinné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení, ktoré sú týmto nedotknuté. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti, a to aj čiastočnej, je predávajúci oprávnený takto uvedené ustanovenia nahradiť novými tak, aby bol zachovaný pôvodný účel a rozsah. To platí aj vtedy, ak sa ukážu v týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienkach nedostatky. Zmeny sa stávajú účinné voči kupujúcemu momentom prvej objednávky po ich oznámení.

9. Osobitné ustanovenia
V prípade akéhokoľvek mechanického poškodenia disku (napr. aj poškodenie laku) je nutné sa v každom prípade obrátiť na predávajúceho alebo výrobcom povereného zástupcu, aby mohol preveriť vhodnosť opravy a prípadne odporučil opravovňu. K užívaniu obchodnej značky, loga alebo názvu predávajúceho je kupujúci oprávnený iba so súhlasom predávajúceho. Prevod práv a povinností zo zmluvy je možný iba so súhlasom predávajúceho. Kupujúci, ktorý predáva pneumatiky predávajúceho spotrebiteľovi, je povinný ho informovať o spôsobe ich spätného odberu v súlade so zákonom o odpadoch. Pneumatiky predávajúceho ponúknuté k spätnému odberu je možné odovzdať na adrese určené predávajúcim.

10. Použiteľné právo, miesto súdu a miesto plnenia
Zmluva a tieto VODP ako aj všetky mimozmluvné záväzky zo Zmluvy vyplývajúce sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
V prípade medzinárodného obchodu sa vylučuje použitie Konvencie OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

11. Ostatné
Súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je návod na montáž a údržbu diskov a príslušenstva, s ktorými je kupujúci povinný oboznámiť spotrebiteľa.

12. NÁVOD K MONTÁŽI KOLIES
Vždy dodržujte nasledujúce pokyny!
12.1 Pred montážou pneumatík na disky:
12.1.1 Porovnajte typ vozidla a počet KW uvedený v technickom preukaze s údajmi uvedenými v katalógu pre zvolené koleso.
12.1.2 Používajte iba schválené typy ventilov (bežne označené skratkou DIN).
12.1.3 Vyčistite dosadaciu plochu náboja pre koleso od pomocných centrovacích krúžkov.
12.1.4 Disk po dosadnutí na celú dosadaciu plochu nesmie nijak kolidovať s akoukoľvek pohyblivou, či pevnou časťou vozidla. Vôľa medzi diskom a brzdičom (brzdovým strmeňom) nesmie byť menšia ako 3mm!!!
12.1.5 Náboje kolies očistite od nečistôt a korózie, pretože tolerancia stredových dier je veľmi malá (max. o 0.2 mm väčšia ako náboj kolesa).
12.1.6 Používajte iba schválené veľkosti pneumatík. Dbajte na hmotnostný a rýchlostný index.
12.1.7 V prípade zliatinových diskov používajte výlučne vymedzovacie krúžky od spoločnosti ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. Pozor: priemer vymedzovacieho krúžku musí byť totožný s priemerom náboja.
12.1.8 Pri kontrole dostatočnej vôle medzi brzdičom a lúčmi disku je nutné zohľadniť aktuálne opotrebenie brzdových platničiek na konkrétnom vozidle.
12.1.9 Montáž a demontáž pneumatiky smie vykonávať autorizovaný a preškolený personál na schválenom a kalibrovanom zariadení určenom k prezúvaniu pneumatík. Svojvoľná montáž vedie k strate záruky a na takýto tovar sa nevzťahujú záručné a reklamačné podmienky.
12. 2 Po montáži pneumatík na disky:
12.2.1 Prekontrolujte kolesá, či nie sú montážou poškodené.
12.2.2 Používajte iba vhodné vyvažovacie závažia. Pred nalepením závažia disk očistite a zbavte ho mastnoty. Obzvlášť dôkladne takto urobte pri diskoch s povrchovou úpravou Nano-tec.
12.2.3 Používajte výlučne matice a skrutky predpísané výrobcom kolesa.
12.2.4 Skontrolujte rozmery matíc alebo skrutiek (aj bezpečnostných) a ich vhodnosť pre daný typ auta, vrátane kontroly správnej dĺžky skrutiek (prekontrolujte možnosť voľného otáčania kolesa pri zdvihnutom vozidle roztočením kolesa rukou).
12.2.5 Kolesové matice a skrutky doťahujte vždy momentovým kľúčom. Uťahovací moment uvádza výrobca vozidla (pohybuje sa v rozmedzí 90 – 160 Nm).
12.3 Pred začiatkom jazdy prosím skontrolujte:
12.3.1 Či zodpovedá kolesový kľúč vo vozidle k maticiam/skrutkám, príp. k adaptéru a či je možné ho použiť k uvoľneniu/dotiahnutiu kolesa.
12.3.2 Či sa nachádza vo vozidle sada sériových kolesových matíc/skrutiek pre sériové náhradné koleso (pre prípad defektu) a pre kolesá so stredovou krytkou špeciálny kľúčik.
12.3.3 Po najazdení 500 km od montáže znova utiahnite kolesové matice/skrutky.
12.3.4 V priebehu 500 km od montáže kolies zbytočne prudko nebrzdite a nerozbiehajte sa s pretáčaním kolies.
12.4 Starostlivosť o zliatinové a chrómované disky:
12.4.1 Starajte sa o kolesá rovnako ako o Vaše vozidlo. Znečistenie od bŕzd odstraňujte pomocou jemného čistiaceho prostriedku.
12.4.2 K údržbe nepoužívajte leštiace alebo iné brúsne prostriedky na lak a agresívne čistiace prostriedky.
12.4.3 Na oceľových chromovaných diskoch vždy neodkladne odstráňte začínajúcu koróziu a poškodené miesto natrite bezfarebným lakom.
12.4.4 Po umytí vozidla v automatickej umyvárni skontrolujte, či kolesá nie sú poškodené.
12.4.5 Vyvarujte sa jazdy po neudržiavaných a kamenitých cestách.
12.5 Upozorňujeme, že záruka na kolesá sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
12.5.1 Poškodenie kolies pri montáži, čistení, alebo v prevádzke.
12.5.2 Poškodenie v dôsledku technických zmien na Vašom vozidle.
12.5.3 Poškodenie súvisiace s použitím v automobilovom športe.
12.6 Alternatívne rozmery kolies je treba následne po montáži vpísať do osvedčenia o evidencií motorového vozidla (OEV), a to na základe Typového listu alebo Prehlásenia autorizovaného dovozcu. Tieto doklady sú vystavované na požiadanie. Podrobnosti k zápisu do OEV je možné nájsť na oficiálnych stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

13. NÁVOD K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÝCH MATÍC/SKRUTIEK
Tento tovar je zabezpečovací výrobok. Preto dodržujte nasledujúce pokyny.
1. Odmontujte originálnu maticu/skrutku.
2. Porovnajte dĺžku skrutky s dĺžkou originálneho dielu a skontrolujte typ sedla (kužeľové, guľové alebo ploché). 3. Maticu/skrutku chrániacu pred krádežou zaskrutkujte namiesto originálnej matice/skrutky. Matica/skrutka sa musí dať ľahko namontovať minimálne 6-timi plnými otáčkami.
4. Maticu/skrutku dotiahnite za použitia originálneho kolesového kľúča, príp. momentového kľúča s uťahovacím momentom od 8 m/kg pri oceľových diskoch, po max. 12 m/kg pri zliatinových diskoch. Použitie pneumatickej pištole na dotiahnutie bezpečnostnej matice/skrutky NIE JE v súlade so stanoveným montážnym postupom od výrobcu.
5. Otočte koleso pri zaradenom neutrále tak, aby ste sa ubezpečili o bezchybnej funkčnosti kolesa so zabezpečovacím dielom.
6. Uchovajte originálny kód kľúča, aby ste ho pri prípadnom probléme mali k dispozícií. S touto informáciou je možné vysledovať výrobok späť až k polotovaru a výrobe.

14. Záverečné ustanovenia
Vyhradzujeme si právo technických zmien a doplnení, tlačových chýb a zmien cien. Všetky ceny sú doporučenými predajnými (maloobchodnými) cenami v € bez DPH. Z týchto cien môžu byť obchodníkovi poskytnuté veľkoobchodné rabaty. V prípade predaja celej sady zliatinových diskov pre osobné vozidlá sú v cene zahrnuté všetky nutné doplnky disku (sada kolesových matíc/skrutiek, vymedzovacie krúžky, kryty nábojov, emblém) – s výnimkou špeciálnych príslušenstiev ZJOX/ZJOXN, ZJFX/ZJFXN, ZJFY/ZJFYN, ZJFZ/ZJFZN, ZJFZ, ZJPV, ZJPM. Pri iných kolesách je špecifikácia kompletného kolesa uvedená v príslušnej kapitole. V cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky za dopravu a balné. Tie sú účtované podľa aktuálne platného sadzobníku v oddelenej forme. Pri vrátení už vyfakturovaného tovaru účtujeme storno poplatok v závislosti na dobe uplynutej odo dňa nákupu tovaru. Vyhradzujeme si právo rozhodnutia o možnosti vrátenia tovaru. Pre niektoré disky (hlavne „Novinky roku“) platí, že ich homologizácia je v príprave. Aktuálny stav nájdete na internete na www.alcar.sk alebo sa informujte na obchodnom oddelení spoločnosti ALCAR SLOVAKIA, s. r. o.
ALCAR SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 67
911 05 Trenčín
email: predaj@alcar.sk
Telefón: 032/39 89 100 - Alcar Klient Servis
www.alcar.sk

16. Účinnosť
Tieto VODP nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2018. Všetky predchádzajúce obchodné podmienky strácajú platnosť.

Verzia I/2018
  •