Zápis ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV
DISKOV A PNEUMATÍK DO OEV

Základné a alternatívne povolené rozmery diskov a pneumatík sú pre každé vozidlo definované v jeho typovom schválení. Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky a diskové kolesá, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii (ďalej len OEV). Podmienky používania a vybavenia vozidla diskami a pneumatikami vymedzuje § 5 vyhlášky č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vozidlo je možné dodatočne vybaviť diskovými kolesami a pneumatikami alternatívnych rozmerov nad rámec uvedený v OEV, avšak tieto nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do OEV v časti Ďalšie úradné záznamy ako alternatívne vyhotovenie/alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík.

Zápis vykoná príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu
podľa miesta trvalého bydliska vlastníka vozidla alebo sídla spoločnosti. Zoznam okresných úradov - Odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií (OCKP) TU.

Spoločnosť ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. je zástupcom  výrobcu a distribútorom hliníkových diskov AEZ, DOTZ, DEZENT a ENZO ako aj oceľových diskov značky ALCAR STAHLRAD pre SR. Všetky disky disponujú TÜV certifikátom. Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVaRR SR) bolo udelené osvedčenie typového schválenia komponentu a pridelená značka typového schválenia MD27, na základe ktorého je možné pomocou certifikovaných partnerov a obvodných úradov SR zrealizovať zápis alternatívneho rozmeru diskov AEZ, DOTZ, DEZENT,ENZO a ALCAR STAHLRAD a prislúchajúceho rozmeru pneumatík do OEV. Samozrejme rozsah použitia je limitovaný, možnosti aplikácií nájdete na http://www.alcar.sk/ v sekcii 3D Konfigurátor.

AKÝ JE POSTUP PRI ZÁPISE ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV?

1. vlastniť alebo zakúpiť hliníkové disky AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO alebo oceľové disky ALCAR STAHLRAD
2. zrealizovať montáž diskového kolesa u zmluvného partnera ALCAR SLOVAKIA oprávneného vydávať dokumenty potrebné k zápisu alternatívnych rozmerov do OEV.
3. zrealizovať zápis do OEV na príslušnom Okresnom úrade - Odbor cestnej dopravy a pozemných komnunikácií formou vydania nového OEV bez doplnenia údajov o vlastníkovy a držitelľovi
4. na OR PZ (DI) zrealizovať doplnenie údajov o vlastníkovi alebo držiteľovi do nového OEV (bez potreby kolkov)


AKÉ DOKUMENTY SÚ POTREBNÉ PRE ZÁPIS ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV?

1. žiadosť o vykonanie zmeny v OEV + 10,- EUR kolok -  TU
2. potvrdenie o schválení, predaji a montáži diskového kolesa - vzor TU
3. TUV certifikát - rozsah použitia - vzor TU
4. ministerské rozhodnutie typového schválenia komponentu - vzor TU

  •  

aez-config 

ZOZNAM:

OÚ ODBOR DOPRAVY
CERTIFIKÁTY A SCHVÁLENIA
evidencia