VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI ALCAR SLOVAKIA, S. R. O.

1. DEFINÍCIA POJMOV 
„Predávajúci“ znamená obchodnú spoločnosť ALCAR SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 46968181, so sídlom Bratislavská 67, 911 05 Trenčín, zapísanú v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vl. č. 27599/R, e-mail: predaj@alcar.sk, tel.: 032/39 89 100, www.alcar.sk 
„Kupujúci“ znamená spoločnosť alebo osobu, s ktorou predávajúci uzatvoril zmluvu. 
„Zmluva“ znamená zmluvu uzatváranú medzi predávajúcim a kupujúcim o predaji produktov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky predávajúceho. 
„Tovar“ znamená autodiely, hlavne hliníkové a oceľové disky, dodávané predávajúcim kupujúcemu na základe zmluvy. 
„Cena“ znamená cenu produktov alebo služieb dohodnutú v zmluve v súlade s týmito podmienkami. 
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších zmien. 
„VODP“ znamená tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky Predávajúceho 

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky a služby, ktoré Predávajúci poskytuje a sú v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou uzatváraných zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Vedľajšie dohovory sú platné jedine v jednotlivých prípadoch, a to formou písomnej dohody. V prípade dohodnutých zvláštnych podmienok platia tieto VODP ako ďalšie v poradí a dodatok. Doplňujúce podmienky Kupujúcich sú pre Predávajúceho nezáväzné. 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je zmluva uzavretá prijatím objednávky vykonanej faxom, telefonicky, dátovo, alebo internetom, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Predávajúci je objednávku oprávnený vzhľadom na svoje možnosti obmedziť alebo od počiatku zrušiť. Pokiaľ dôjde po prijatí objednávky na strane Predávajúceho ku zmene podmienok, za ktorých má byť objednaný Tovar dodaný, je zmluva uzatvorená prevzatím Tovaru Kupujúcim. 
Ponuky Predávajúceho uvedené v informačných materiáloch, letákoch, katalógoch, na internete a pod. sú nezáväzné. Omyly v ponukách, potvrdených zákazkách, faktúrach atď., tiež matematické a písomné chyby nie sú pre Predávajúceho záväzné. Údaje platné pri uzatvorení zmluvy, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy ohľadne vzhľadu (hlavne farebný odtieň) sú z výrobných dôvodov údaje približné a neprisľúbené. Pri ich nesplnení sa Kupujúci nemôže odvolávať na nesplnenie alebo čiastočné nesplnenie zmluvy alebo nemôže uplatňovať nároky zo škôd. Predávajúci nie je povinný od Kupujúceho spätne prevziať Tovar, ktorý si tento riadne objednal a bol mu predávajúcim dodaný, a to s výnimkou zákonných a zmluvne dohodnutých dôvodov. Uvedené sa vzťahuje tiež na povinnosť Predávajúceho na výmenu Tovaru. Je zakázané poškodzovať alebo skresľovať značky a čísla vyznačené na Tovare a predávať ďalej tento Tovar, ktorý bol takto poškodený alebo skreslený. 

3. DODANIE 
Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru ním alebo jeho dopravcom (dodaním), a to od Predávajúceho alebo jeho dopravcu. Náklady na dopravu, balenie a pod. nesie Kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. 
V prípade vyššej moci alebo ak príde u Predávajúceho alebo u jeho dodávateľa k prerušeniu prevádzky (napr. v dôsledku štrajku alebo technických problémov), ktoré Predávajúcemu bez jeho vlastného zavinenia prechodne bránia v dodaní predmetu kúpnej zmluvy podľa dohodnutých podmienok, sa dodacie podmienky predlžujú o dobu trvania prerušenia prevádzky v dôsledku týchto okolností alebo o dobu omeškania dodávky dodávateľom Predávajúceho. Dodávky po častiach sú povolené, každá platí ako samostatný obchod. 
V prípade bezdôvodného a neoprávneného odmietnutia prevzatia objednaného Tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, uhradí Kupujúci všetky náklady spojené s dodaním Tovaru (doprava, nakládka, balenie,...) a všetky ďalšie náklady a škody, ktoré tým vzniknú Predávajúcemu. 

4. CENY 
Ceny Tovaru uvedené v informačných materiáloch, letákoch, katalógoch, na internete a pod. sú orientačné, neobsahujú náklady na balenie a dopravu a menia sa v súlade s cenníkom Predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky a ktorý Predávajúci môže meniť bez predbežného oznámenia. Aktuálny cenník je prístupný na internetových stránkach Predávajúceho www.alcar.sk. 
Ak dôjde k zvýšeniu základu výpočtov ceny Predávajúceho (napr. nákupné ceny, daňové zaťaženie, dôsledky rôznych poplatkov, atď.), je Predávajúci oprávnený už dohodnuté ceny zvýšiť. V takom prípade má Kupujúci právo zrušiť objednávku, Tovar neprevziať, príp. vrátiť. 
Ak došlo k platbe vopred, uhradená čiastka sa započíta na kúpnu cenu. V prípade, ak bude zmarená realizácia kontraktu, a to z dôvodu a vinou Kupujúceho, uhradená záloha (akontácia) na kúpnu cenu sa bude považovať za zmluvnú pokutu za porušenie povinností Kupujúceho. 
V prípade predaja celej sady zliatinových diskov pre osobné vozidlá sú v cene zahrnuté všetky nutné doplnky disku (sada kolesových matíc/skrutiek, vymedzovacie krúžky, kryty nábojov, emblém) – s výnimkou špeciálnych príslušenstiev ZJOX/ZJOXN, ZJFX/ZJFXN, ZJFY/ZJFYN, ZJFZ/ZJFZN, ZJFZ, ZJPV, ZJPM. Pri iných kolesách je špecifikácia kompletného kolesa uvedená v príslušnej kapitole. 
V cene Tovaru nie sú zahrnuté poplatky za dopravu a balné. Tie sú účtované podľa aktuálne platného sadzobníku v oddelenej forme. 
Pri vrátení už vyfakturovaného Tovaru účtujeme náklady na dopravu a storno poplatok v závislosti na dobe uplynutej odo dňa nákupu tovaru. Vyhradzujeme si právo rozhodnutia o možnosti vrátenia Tovaru. 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY 
Cena je splatná v lehote podľa príslušnej fakturácie. 
V prípade omeškania platby ceny za objednaný a dodaný Tovar má Predávajúci právo voči Kupujúcemu na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade omeškania uhradí tiež Predávajúcemu všetky náklady v súvislosti s vymáhaním dlžnej sumy, a to najmä náklady na upomienku, inkaso a na právne zastúpenie, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Uplatnením zmluvnej pokuty voči Kupujúcemu nie je dotknutý nárok predávajúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s porušením povinností Kupujúceho na riadne a včasné zaplatenie ceny za objednaný a dodaný Tovar. 
Predávajúci je oprávnený započítať si vzájomné pohľadávky Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený bez výslovného súhlasu Predávajúceho jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Predávajúcemu s pohľadávkami predávajúceho na úhradu kúpnej ceny. 
Ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou akýchkoľvek svojich záväzkov voči Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený pozdržať akékoľvek doposiaľ, neuskutočnené dodávky Tovaru alebo odstúpiť od už uzatvorených zmlúv. 

6. ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 
V prípade, že nie je kúpna cena, v celej sume a včas, podľa vystavenej faktúry uhradená, má Predávajúci právo od tejto kúpnej ceny odstúpiť, pričom neuhradenie kúpnej ceny v celej sume a včas sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a jej podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy sa vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy stáva opätovne Predávajúci, pričom Kupujúci je povinný predmet zmluvy bez zbytočného odkladu dodať a odovzdať v pôvodnom stave späť Predávajúcemu. V súvislosti s uvedenou situáciou sa Predávajúci a Kupujúci dohodli, že Kupujúci je povinný poistiť dodaný a neuhradený tovar na svoj účet v prospech Predávajúceho tak, aby potencionálne poistné plnenie zodpovedalo najmenej predajnej cene tovaru, a to proti všetkým obvyklým rizikám (najmä proti riziku straty, zničenia, poškodenia v dôsledku prírodných živlov, vrátane poistenia proti strate alebo zničeniu, v dôsledku strát alebo sprenevery) u renomovanej poisťovacej spoločnosti. V prípade porušenia tejto povinnosti poistenia Kupujúcim, zodpovedá tento v plnom rozsahu za škody vzniknuté Predávajúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 
Pokiaľ bude Kupujúci v omeškaní s úhradou, čo len časti kúpnej ceny, o viac než jeden mesiac, výslovne súhlasí s tým, aby Tovar, ktorý má v držbe Kupujúci a ktorého je vlastníkom Predávajúci, prevzal do svojej držby Predávajúci. Výslovný súhlas Kupujúceho daný v predchádzajúcej vete nie je možné jednostranne odvolať alebo s ním inak disponovať. 
Okrem prípadov uvedených v iných ustanoveniach týchto VODP je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledujúcich prípadoch: 
a) bolo rozhodnuté o likvidácií Kupujúceho, Kupujúci podá insolventný návrh ako dlžník, bude rozhodnutie o úpadku Kupujúceho, insolventný návrh podaný Kupujúcim bude zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bude vydané iné rozhodnutie s obdobnými účinkami 
b) Kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny či akýchkoľvek iných peňažných záväzkov voči Predávajúcemu na základe Zmluvy či akýchkoľvek iných zmlúv po dobu dlhšiu ako 30 dní od dátumu pôvodnej splatnosti. 
Odstúpenie od Zmluvy sa vždy vzťahuje len na tie časti predmetu Zmluvy, ktoré neboli splnené v okamžiku odstúpenia. Odstúpením od Zmluvy sa vzájomné záväzky strán rušia od počiatku. 
Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy len v prípadoch stanovených v Zmluve alebo v týchto VODP. 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
Predávajúci zodpovedá výlučne za vady, ktoré má tovar v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho. 
Kupujúci je povinný sa dôkladne oboznámiť s faktickým stavom tovaru pri jeho dodaní. V prípade zjavného poškodenia Tovaru, nedodania časti dodávky, alebo oneskorenej dodávky a pod. sa Kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade. Kupujúci sa taktiež zaväzuje poslať Predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného prepravného dokladu, ktorý bude podkladom na začatie reklamačného procesu s Kupujúcim. V opačnom prípade reklamáciu zo strany Kupujúceho nie je možné uznať. Reklamácia zjavných vád na tovare sa uznáva iba vtedy, ak bude vykonaná písomnou formou do 3 dní po dodaní tovaru a bude obsahovať presný dôvod reklamácie, ako aj presnú špecifikáciu vád tovaru. Reklamácia ostatných vád sa uznáva iba vtedy, pokiaľ prebehne písomnou formou u predávajúceho do 3 dní po ich zistení, najneskôr však do 1 roka u diagnostik TPMS a do 2 rokov po dodaní Tovaru pri ostatnom Tovare.

V prípade existencie akýchkoľvek vád je Predávajúci oprávnený previesť podľa vlastnej voľby buď odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru za poškodený Tovar, dodaním chýbajúceho Tovaru, opravou Tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy. V prípade neúspešnej prvej opravy sú prípustné ďalšie dva pokusy o opravu (§ 436 Obchodného zákonníka). Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym, resp. nevhodným používaním Tovaru alebo z dôvodu, kedy boli na Tovar kladené neúmerné požiadavky (napr. pri súťažných jazdách, preťažovaní vozidla či pri používaní Tovaru v teréne). 
Kupujúci sa v súvislosti s uvedeným zaväzuje o týchto podmienkach oboznámiť tiež konečného užívateľa Tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý výrobcom nebol schválený. Za vady na kvalite v oblasti subdodávateľov resp. výrobcov zodpovedá Predávajúci do tej doby a v takom rozsahu, v akom za nej zodpovedajú subdodávatelia, resp. výrobcovia. Dohodou účastníkov záväzkového vzťahu sa obmedzuje zodpovednosť Predávajúceho za škodu spôsobenú vadami dodaného Tovaru (vrátane náhrady za ušlý zisk a nepriame škody) do výšky kúpnej ceny dodaného poškodeného Tovaru. V prípade predaja Tovaru zakúpeného od Predávajúceho tretím osobám (napr., konečným užívateľom) je Kupujúci povinný obmedziť svoje záväzky z vád dodaného Tovaru a rozsah svojej povinnosti náhrady akejkoľvek ujmy voči týmto tretím osobám v rovnakom, rozsahu, v akom za tieto vady a prípadnou ujmu odpovedá Predávajúci. Kupujúci je ďalej povinný zaistiť, aby sa takéto obmedzenie vzťahovalo na akékoľvek ďalšie prípadné predaje Tovaru až na úroveň koncového zákazníka. Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu akúkoľvek ujmu, ktorá mu vznikla v prípade, že Kupujúci takú povinnosť nesplnil a tretia osoba si domáha na Predávajúcom nároky z vád Tovaru alebo náhrady ujmy priamo v plnom rozsahu. 
Všetok Predávajúcim dodaný Tovar musia byť Kupujúcim pred montážou, ktorá je neoddeliteľnou podmienkou dodania spotrebiteľovi, skontrolovaný ohľadom vhodnosti na zodpovedajúci typ vozidla. Montáž Tovaru musí vždy realizovať odborný servis s prihliadnutím tiež na postupy a návody Predávajúceho. Technické zmeny, doplnky a vylúčenie zodpovednosti zostávajú vyhradené, ako aj tlačové chyby v textoch, príp. na obrázkoch. Pred montážou Tovaru musí byť bezpodmienečne skontrolované, ako je Tovar osadený a či nič nebráni vo voľnom pretáčaní kolies. Tiež musí byť skontrolovaný dostatok priestoru vo vnútornom priestore blatníkov, kam bude Tovar namontovaný. 
Vrátenie Tovaru je možné iba po predchádzajúcej dohode a na náklady Kupujúceho. Už zmontovaný Tovar nie je možné vrátiť. Pri vrátení tovaru môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu storno poplatok, náklady na nutné prebalenie Tovaru a náklady na prepravu Tovaru. Tovar môže byť použitý iba na príslušný typ vozidla. Uvádzané priradenia Tovar/vozidlo sú vzhľadom k možným technickým zmenám na vozidle nezáväzné a bez záruky. Predávajúci nezodpovedá za správnosť aplikácie Tovaru na vozidla z dôvodu technickej nespôsobilosti vozidla v prípade na ňom použitých takých náhradných dielov, ktoré nezodpovedajú špecifikácií výrobcu vozidla. 
Kupujúci je povinný oboznámiť koncového užívateľa s návodom na použitie Tovaru, ktorý je vždy u Predávajúceho na vyžiadanie k dispozícií. 

8. SPRACOVANIE DÁT 
Všetky dodávky Tovaru budú Predávajúcemu evidované za pomoci elektronického spracovania dát. Kupujúci súhlasí s tým, že tiež jeho verejne neznáme osobné (identifikačné) údaje (predovšetkým telefónny kontakt a e-mailové adresy), ktoré sám odovzdal Predávajúcemu, budú Predávajúcim evidované a uchovávané za pomoci elektronického spracovania dát a ďalej spracovávané a používané pre obchodné a marketingové účely Predávajúceho, a to po dobu 15 rokov od uskutočnenia poslednej dodávky Tovaru. 

9. PRÍSTUP DO ČASTI WEBU URČENÉHO PRE REGISTROVANÝCH PARTNEROV (vrátane priamej systémovej komunikácie) 
Kupujúci sa zaväzuje držať v tajnosti svoje užívateľské meno a heslo a všetky údaje, ktoré mu umožňujú prístup k Predávajúcemu prostredníctvom jeho on-line konta a chrániť ich pred neoprávneným použitím tretích osôb. Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za neoprávnené alebo zneužité použitie užívateľského mena alebo hesla Kupujúceho. Kupujúci ručí aj za tretie osoby, ktoré používajú služby Predávajúceho prostredníctvom jeho konta, t. j. cez konto Kupujúceho u Predávajúceho, a to bez ohľadu na to, či sa to uskutočnilo s jeho vedomím alebo bez jeho vedomia. Kupujúci sa zaväzuje prípadné neoprávnené alebo zneužité použitie jeho užívateľského mena alebo hesla bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený evidovať protokoly IP- adries; ustanovenie článku 8 týchto VODP platí obdobne. 

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
K užívaniu obchodnej značky, loga alebo názvu Predávajúceho je Kupujúci oprávnený iba so súhlasom Predávajúceho. Prevod práv a povinností zo zmluvy je možný iba so súhlasom Predávajúceho. Kupujúci, ktorý predáva pneumatiky predávajúceho spotrebiteľovi, je povinný ho informovať o spôsobe ich spätného odberu v súlade so zákonom o odpadoch. Pneumatiky predávajúceho ponúknuté k spätnému odberu je možné odovzdať na adrese určené Predávajúcim. 

11. POUŽITEĽNÉ PRÁVO, MIESTO SÚDU A MIESTI PLNENIA 
Zmluva a tieto VODP ako aj všetky mimozmluvné záväzky zo Zmluvy vyplývajúce sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
V prípade medzinárodného obchodu sa vylučuje použitie Konvencie OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. 

12. OSTATNÉ 
Súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je návod na montáž a údržbu diskov a príslušenstva, s ktorými je kupujúci povinný oboznámiť spotrebiteľa. 

13. NÁVOD K MONTÁŽI KOLIES 
Vždy dodržujte nasledujúce pokyny! 
a. Pred montážou pneumatík na disky: 
a.a. Skontrolujte správnosť aplikácie zvoleného kolesa na konkrétnom vozidle. Iné ako schválené aplikácie koleso/vozidlo nesmú byť zrealizované! 
a.b. Používajte iba schválené typy ventilov (bežne označené skratkou DIN). 
a.c. Vyčistite dosadaciu plochu náboja pre koleso od pomocných centrovacích krúžkov. 
a.d. Disk po dosadnutí na celú dosadaciu plochu nesmie nijak kolidovať s akoukoľvek pohyblivou, či pevnou časťou vozidla. Vôľa medzi diskom a brzdičom (brzdovým strmeňom) musí zostať dostatočná. 
a.e. Náboje kolies očistite od nečistôt a korózie, pretože tolerancia stredových dier je veľmi malá (max. o 0.2 mm väčšia ako náboj kolesa). 
a.f. Používajte iba schválené veľkosti pneumatík. Dbajte na hmotnostný a rýchlostný index. 
a.g. V prípade zliatinových diskov používajte výlučne vymedzovacie krúžky od spoločnosti ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. Pozor: priemer vymedzovacieho krúžku musí byť totožný s priemerom náboja. 
a.h. Pri kontrole dostatočnej vôle medzi brzdičom a lúčmi disku je nutné zohľadniť aktuálne opotrebenie brzdových platničiek na konkrétnom vozidle. 
a.i. Montáž a demontáž pneumatiky smie vykonávať autorizovaný a preškolený personál na schválenom a kalibrovanom zariadení určenom k prezúvaniu pneumatík. Svojvoľná montáž vedie k strate záruky a na takýto tovar sa nevzťahujú záručné a reklamačné podmienky. 
b. Po montáži pneumatík na disky: 
b.a. Prekontrolujte kolesá, či nie sú montážou poškodené. 
b.b. Používajte iba vhodné vyvažovacie závažia. Pred nalepením závažia disk očistite a zbavte ho mastnoty. 
b.c. Používajte výlučne matice a skrutky predpísané výrobcom kolesa. 
b.d. Skontrolujte rozmery matíc alebo skrutiek (aj bezpečnostných) a ich vhodnosť pre daný typ auta, vrátane kontroly správnej dĺžky skrutiek (prekontrolujte možnosť voľného otáčania kolesa pri zdvihnutom vozidle roztočením kolesa rukou). 
b.e. Kolesové matice a skrutky doťahujte vždy momentovým kľúčom. Uťahovací moment uvádza výrobca vozidla. 
c. Pred začiatkom jazdy, montáž ozdobných krytov kolies: 
c.a. Skontrolujte či zodpovedá kolesový kľúč vo vozidle k maticiam/skrutkám, príp. k adaptéru a či je možné ho použiť k uvoľneniu/dotiahnutiu kolesa. 
c.b. Skontrolujte či sa nachádza vo vozidle sada sériových kolesových matíc/skrutiek pre sériové náhradné koleso (pre prípad defektu) a pre kolesá so stredovou krytkou špeciálny kľúčik. 
c.c. V prípade montáže ozdobných krytov kolies na oceľové disky skontrolujte správnosť aplikácie zvoleného krytu na konkrétny disk. 
c.d. Skontrolujte správne dosadnutie ozdobného krytu kolesa na dosadacie plochy oceľového disku a dodržujte správnu pozíciu pre ventil. Počas montáže sa riaďte návodom, ktorý je uvedený na obale. 
d. Potom 
d.a. Po najazdení 500 km od montáže znova utiahnite kolesové matice/skrutky. 
d.b. V priebehu 500 km od montáže kolies zbytočne prudko nebrzdite a nerozbiehajte sa s pretáčaním kolies. 
e. Starostlivosť o zliatinové a oceľové disky: 
e.a. Starajte sa o svoje disky rovnako ako o Váš automobil. Pri diskoch majte vždy na pamäti, že sa jedná o lakované časti vozidla. Brzdový povlak či posypovú soľ odstraňujte pomocou vhodného čistiaceho prostriedku. Bez pravidelného čistenia od odpadu z brzdových platničiek, či posypovej soli, dôjde k napadnutiu kovu. Čistenie robte vždy, pokiaľ nebudú disky dlhšiu dobu používané. 
e.b. K čisteniu používajte len špeciálny nekyslý čistiaci prostriedok s neprekročenou dobou pôsobenia. K údržbe nepoužívajte leštiace alebo iné brusné prostriedky na lak a agresívne čistiace prostriedky. Po použití čistiaceho prostriedku disk dôkladne opláchnite vodou. Kyslý čistiaci prostriedok môže narušiť povrch výrobku. 
e.c. Vyvarujte sa zbytočnej jazdy po zlých a kamenitých cestách. 
f. Upozorňujeme, že záruka na kolesá sa nevzťahuje tiež na nasledujúce prípady: 
f.a. Poškodenie kolies pri montáži, čistení, alebo v prevádzke. 
f.b. Poškodenie v dôsledku technických zmien na Vašom vozidle. 
f.c. Poškodenie súvisiace s použitím v automobilovom športe. 
g. Niektoré rozmery diskov 
je treba následne po montáži vpísať do osvedčenia o evidencií motorového vozidla (OEV), a to na základe Typového listu alebo Prehlásenia autorizovaného dovozcu. Tieto doklady sú vystavované na požiadanie. Podrobnosti k zápisu do OEV je možné nájsť na oficiálnych stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

14. NÁVOD K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÝCH MATÍC/SKRUTIEK 
a. Skontrolujte správnosť aplikácie zvolenej skrutky/matice na konkrétnom vozidle (porovnajte dĺžku skrutky s dĺžkou originálneho dielu, skontrolujte typ sedla (kužeľové, guľové alebo ploché)). 
b. Maticu/skrutku zaskrutkujte namiesto originálnej matice/skrutky. Matica/skrutka sa musí dať ľahko namontovať minimálne 6-timi plnými otáčkami. 
c. Maticu/skrutku dotiahnite za použitia momentového kľúča predpísaným uťahovacím momentom Bezpečnostné skrutky/matice nesmú byť doťahované za použití pneumatického náradia. 
d. Vždy je nutné po dotiahnutí skrutiek/matíc skontrolovať voľné otáčanie kolies. Uchovajte originálny kód kľúča, aby ste ho pri prípadnom probléme mali k dispozícií. S touto informáciou je možné vysledovať výrobok späť až k polotovaru a výrobe. 

15. NÁVOD K MONTÁŽI TPMS SENZOROV 
a. Skontrolujte správnosť aplikácie zvoleného TPMS senzoru na konkrétnom vozidle a kolese. 
b. Pokiaľ sa jedná o senzory určené k naprogramovaniu, naprogramujte ich na dané vozidlo pomocou TPMS diagnostiky. 
c. Namontujte TPMS senzory na koleso a namontujte pneumatiku. 
d. Pred nasadením kolies na vozidlo overte pomocou TPMS diagnostiky funkčnosť senzoru. 
Po montáži kolies na vozidlo spárujte senzory s vozidlom (návody a postupy sú k stiahnutiu na www.alcar.sk/members) 

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Ak sa jednotlivé podmienky týchto VODP ukážu ako čiastočne alebo nie celkom platné či neúčinné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení, ktoré sú týmto nedotknuté. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti, a to aj čiastočnej, je Predávajúci oprávnený takto uvedené ustanovenia nahradiť novými tak, aby bol zachovaný pôvodný účel a rozsah. To platí aj vtedy, ak sa ukážu v týchto VODP nedostatky. Zmeny sa stávajú účinné voči Kupujúcemu momentom prvej objednávky po ich oznámení. 
Vyhradzujeme si právo technických zmien a doplnení, tlačových chýb a zmien cien. Všetky ceny sú doporučenými predajnými (maloobchodnými) cenami v € bez DPH. Z týchto cien môžu byť obchodníkovi poskytnuté veľkoobchodné rabaty. Pre niektoré disky (hlavne „Novinky roku“) platí, že ich homologizácia je v príprave. Aktuálny stav nájdete na internete na www.alcar.sk alebo sa informujte na obchodnom oddelení spoločnosti ALCAR SLOVAKIA, s. r. o.

17. ÚČINNOSŤ 
Tieto VODP nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2022. Všetky predchádzajúce obchodné podmienky strácajú platnosť. 

Verzia I/2022