Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Vyhraj balíček pre fanúšika ALCAR WHEELS“

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Vyhraj balíček pre fanúšika ALCAR WHEELS“


Tento štatút propagačnej a reklamnej súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži „Vyhraj balíček pre fanúšika ALCAR WHEELS“, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto propagačnej a reklamnej súťaže.


I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Vyhraj balíček pre fanúšika ALCAR WHEELS“ je spoločnosť ALCAR SLOVAKIA, s. r. o, so sídlom Bratislavská 67, 911 05 Trenčín, IČO: : 46 968 181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: . 27599/R (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Vyhraj balíček pre fanúšika ALCAR WHEELS“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte.


II. Predmet, účel a trvanie Súťaže

1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia značiek ALCAR a AEZ, DOTZ, DEZENT.

2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.

3. Súťaž sa uskutoční v termíne 26.3.2022 – 3.4.2022 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.

 

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

1. Do Súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek registrovaný užívateľ sociálnej siete Facebook alebo Instagram, ktorý pridal komentár pod súťažný post, ktorý sa nachádza na oficiálnej fan page ALCAR Slovakia a splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte. V prípade neplnoletého účastníka Súťaže všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v tomto Štatúte a spojené s účasťou v Súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca.

2. Používanie viacerých prihlasovacích kont sociálnej siete Facebook alebo Instagram, (viacero identít tej istej fyzickej osoby) jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo Súťaže.

3. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba,
a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.

4. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť Organizátorovi písomne.


IV. Priebeh Súťaže

1. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania Súťaže zapojiť sa do komentárov pod súťažný post, ktorý sa nachádza na oficiálnej facebookovej stránke Organizátora (https://www.facebook.com/AlcarSlovakia), ak splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.

2. Do žrebovanie bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže.

3. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje dňa 04.4.2022 1 výhercu, ktorý získajú cenu uvedenú v článku V. tohto Štatútu.

4. Výsledky žrebovania a výherca bude zverejnený do 3 pracovných dní od vyžrebovania na oficiálnej facebookovej stránke Organizátora (https://www.facebook.com/AlcarSlovakia) za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu a udelenia súhlasu výhercu na toto zverejnenie v súlade s článkom VI. tohto Štatútu.


V. Cena pre výhercu

1. Balíček reklamných predmetov s logom značky AEZ, DOTZ (šiltovka, slnečné okuliare, šnúrka na kľúče, odznak, zapaľovač, tričko, vôňa do auta, hubka na auto, šálka).

2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr jeden (1) pracovný deň pred dňom žrebovania výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke Facebook fan page ALCAR Slovakia v časti venovanej Súťaži.


VI. Odovzdanie výhry

1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.

2. Výherca Súťaže bude za účelom odovzdania výhry kontaktovaný Organizátorom.

3. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa pre doručenie výhry. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry, alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom do troch (3) pracovných dní od skončenia Súťaže, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom Súťaže, berie na vedomie a súhlasí, že prípadný telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmto Štatútom môže byť Organizátorom nahrávaný na účely preukázania poskytnutia súčinnosti zo strany výhercu. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, prezývka (ak má), začiatočné písmeno priezviska a obec na účely uverejnenia mena výhercu na webovej stránke ALCAR Facebook Fan page v časti venovanej Súťaži. Podmienky spracovania osobných údajov súťažiaceho a výhercu a ich práva bližšie upravuje článok VII tohto Štatútu.

4. Výhra bude výhercovi Súťaže doručená prostredníctvom pošty. Odovzdanie výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. Protokol bude výhercovi doručený elektronicky. Výherca je povinný poslať scan podpísaného protokolu na adresu uvedenú v elektronickej pošte. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť kontaktovať výhercu Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže, výhra prepadá v prospech náhradného výhercu. Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

5. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene výhercu.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom Organizátora z akéhokoľvek zmluvného vzťahu.

7. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, výhra prepadne v prospech náhradného výhercu.


VII. Spracovanie osobných údajov

1. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Zapojením sa do Súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci vstupuje s Organizátorom do vzťahu obdobného zmluvnému, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry, čo je zároveň nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto vzťahu.

3. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné.

4. Osobné údaje súťažiaceho budú Organizátorom spracúvané po dobu trvania Súťaže.

5. Osobné údaje súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania, resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín.

6. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.

7. Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, uplatnenia práv, alebo v prípade záujmu kontaktovať osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov u Organizátora môžete nás kontaktovať písomne na predaj@alcar.sk


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej Fan page Facebook ALCAR Slovakia v časti venovanej Súťaži.

3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:

a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;

b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom
v zmysle tohto Štatútu;

c) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;

d) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;

e) odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.


4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor, ani Partner nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.

5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom.

6. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo oficiálnej facebookovej stránke Organizátora (https://www.facebook.com/AlcarSlovakia) v časti venovanej Súťaži.

Vydané v Trenčíne dňa 25.3.2022

ALCAR SLOVAKIA, s. r. o.