Hliníkový disk AEZ Panama na Porsche Cayenne

Zápis

alternatívnych

rozmerov

Zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, montáž diskov z ľahkých zliatin

Základné a alternatívne povolené rozmery ráfikov (diskových kolies) a rozmery a druhy pneumatík sú pre každé vozidlo (značka, typ, variant, verzia) definované v jeho typovom schválení.

Na vozidle sa smú používať len schválené, typovo schválené alebo homologizované pneumatiky a diskové kolesá, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť II,  technickom osvedčení vozidla alebo technickom preukaze (ďalej len „osvedčenie“). Podmienky používania a vybavenia vozidla diskami a pneumatikami vymedzuje § 5 vyhlášky č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávky na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Vozidlo je možné dodatočne vybaviť diskovými kolesami a pneumatikami alternatívnych rozmerov nad rámec uvedený v osvedčení, avšak tieto nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do osvedčenia v časti Ďalšie úradné záznamy ako alternatívne vyhotovenie/alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík.

Zápis vykoná príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu podľa miesta trvalého bydliska vlastníka vozidla alebo sídla spoločnosti.

Zoznam okresných úradov - Odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií.

Spoločnosť ALCAR Slovakia, s. r. o. je zástupcom výrobcu a distribútorom hliníkových diskov AEZ, DOTZ, DEZENT  ako aj oceľových diskov značky ALCAR STAHLRAD pre SR. Všetky disky disponujú TÜV certifikátom. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) bolo udelené osvedčenie typového schválenia komponentu a pridelená značka typového schválenia MD27, na základe ktorého je možné pomocou certifikovaných partnerov a obvodných úradov SR zrealizovať zápis alternatívneho rozmeru diskov AEZ, DOTZ, DEZENT a ALCAR STAHLRAD a prislúchajúceho rozmeru pneumatík do OEV. Samozrejme rozsah použitia je limitovaný, možnosti aplikácií nájdete v ALCAR 3D konfigurátore.

Osvedčenie o evidencii vozidla vzor

AKÝ JE POSTUP PRI ZÁPISE ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV? 

1. vlastniť alebo zakúpiť hliníkové disky AEZ, DOTZ, DEZENT alebo oceľové disky ALCAR STAHLRAD
2. zrealizovať montáž diskového kolesa u zmluvného partnera ALCAR SLOVAKIA oprávneného vydávať dokumenty potrebné k zápisu alternatívnych rozmerov do OEV. 
3. zrealizovať zápis do OEV na príslušnom Okresnom úrade - Odbor cestnej dopravy a pozemných komnunikácií formou vydania nového OEV bez doplnenia údajov o vlastníkovi a držiteľovi 
4. na OR PZ (DI) zrealizovať doplnenie údajov o vlastníkovi alebo držiteľovi do nového OEV (bez potreby kolkov) 

AKÉ DOKUMENTY SÚ POTREBNÉ PRE ZÁPIS ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV? 

1. žiadosť o vykonanie zmeny v OEV + 10,- EUR kolok - TU 
2. potvrdenie o schválení, predaji a montáži diskového kolesa - vzor TU 
3. TÜV certifikát - rozsah použitia - vzor TU 
4. ministerské rozhodnutie typového schválenia komponentu - vzor TU