AEZ Panama alloy wheel Porsche Cayenne

Zápis

alternatívnych

rozmerov

Zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, montáž diskov z ľahkých zliatin

Základné a alternatívne povolené rozmery ráfikov (diskových kolies) a rozmery a druhy pneumatík sú pre každé vozidlo (značka, typ, variant, verzia) definované v jeho typovom schválení.

Na vozidle sa smú používať len schválené, typovo schválené alebo homologizované pneumatiky a diskové kolesá, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť II,  technickom osvedčení vozidla alebo technickom preukaze (ďalej len „osvedčenie“). Podmienky používania a vybavenia vozidla diskami a pneumatikami vymedzuje § 5 vyhlášky č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávky na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Vozidlo je možné dodatočne vybaviť diskovými kolesami a pneumatikami alternatívnych rozmerov nad rámec uvedený v osvedčení, avšak tieto nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do osvedčenia v časti Ďalšie úradné záznamy ako alternatívne vyhotovenie/alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík.

Zápis vykoná príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu podľa miesta trvalého bydliska vlastníka vozidla alebo sídla spoločnosti.

Zoznam okresných úradov - Odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií.

Spoločnosť ALCAR Slovakia, s. r. o. je zástupcom výrobcu a distribútorom hliníkových diskov AEZ, DOTZ, DEZENT  ako aj oceľových diskov značky ALCAR STAHLRAD pre SR. Všetky disky disponujú TÜV certifikátom. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) bolo udelené osvedčenie typového schválenia komponentu a pridelená značka typového schválenia MD27, na základe ktorého je možné pomocou certifikovaných partnerov a obvodných úradov SR zrealizovať zápis alternatívneho rozmeru diskov AEZ, DOTZ, DEZENT a ALCAR STAHLRAD a prislúchajúceho rozmeru pneumatík do OEV. Samozrejme rozsah použitia je limitovaný, možnosti aplikácií nájdete v ALCAR 3D konfigurátore.

Technický Preukaz

AKÝ JE POSTUP PRI ZÁPISE ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV? 

1. vlastniť alebo zakúpiť hliníkové disky AEZ, DOTZ, DEZENT alebo oceľové disky ALCAR STAHLRAD
2. zrealizovať montáž diskového kolesa u zmluvného partnera ALCAR SLOVAKIA oprávneného vydávať dokumenty potrebné k zápisu alternatívnych rozmerov do OEV. 
3. zrealizovať zápis do OEV na príslušnom Okresnom úrade - Odbor cestnej dopravy a pozemných komnunikácií formou vydania nového OEV bez doplnenia údajov o vlastníkovi a držiteľovi 
4. na OR PZ (DI) zrealizovať doplnenie údajov o vlastníkovi alebo držiteľovi do nového OEV (bez potreby kolkov) 

AKÉ DOKUMENTY SÚ POTREBNÉ PRE ZÁPIS ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV? 

1. žiadosť o vykonanie zmeny v OEV + 6,- EUR kolok - TU 
2. potvrdenie o schválení, predaji a montáži diskového kolesa - vzor TU 
3. TÜV certifikát - rozsah použitia - vzor TU 
4. ministerské rozhodnutie typového schválenia komponentu - vzor TU